Player Wins Spread
1 J.S. Rajasekara 4.0 424
2 R.M.U.N.Rajaguru 4.0 323
3 R.M.M.E.Rathnayake 3.0 472
4 S.P.S.M. Sooriyapathirana 3.0 203
5 S.R.M.H.S.Madusanka 3.0 11
6 I.M.L.Y.Siriwardana 2.0 306
7 A.G.S.L.Senanayake 2.0 126
8 M.I.F Rihama 2.0 68
9 D.K.S.Vihansa 2.0 -10
10 H.M.A.Chamika 2.0 -81
11 A.M.V.J.Adikari 2.0 -93
12 S.M.D.Nimsadi 2.0 -177
13 W.M.U.N.Samaradiwakara 2.0 -194
14 K.A.S.W.Bandara 1.0 -140
15 Y.M.N.Kavishka 1.0 -255
16 J.A.K.Nethami 1.0 -456
18 A.H.M.H.Maduwanthi 0.0 -187
19 M.P.I.Kavinda 0.0 -340