Player Wins Spread
1 Aminthika Dissanayak 5.0 750
2 Nishanya Gammanpila 4.0 1077
3 Ridmi de Silva 4.0 585
4 Aranya Bandusena 4.0 379
5 Chanul Edirisinghe 4.0 280
6 Sanuli Randila 4.0 202
7 Gabriel Rajeev 3.0 430
8 Sitheshi Kakulandara 3.0 310
9 Adheekshana Ranushan 3.0 166
10 Elizabeth Ganesh 3.0 124
11 Navindu Wijewarden 3.0 63
12 Venuka Rahulan 3.0 4
13 Tharun Priyadharshan 3.0 -71
14 S. Saravanakayan 3.0 -79
15 Ruth Dias 2.0 367
16 Anishka Gamage 2.0 128
17 Sithuki Abeysinghe 2.0 22
18 Pramod Nanayakkara 2.0 -58
19 Pesandi Ranaweera 2.0 -87
20 Sanuli Samarasinghe 2.0 -169
21 Shalomika Saverus 2.0 -209
22 Shelana Jayawickrama 2.0 -230
23 Senoli 2.0 -433
24 Tianna K 2.0 -916
25 Liyenka Silva 1.0 -167
26 Azhar Hafeel 1.0 -347
27 Divahar A Kannudurai 1.0 -451
28 Thenula Rividunu 1.0 -857
30 Minuka_Subasinghe 0.0
31 Fathima Nahla Naleem 0.0 -75
32 Haajarah Ifthikar 0.0 -917