Player Wins Spread
1 Aminthika Dissanayake 5.0 750
2 Nishanya Gammanpila 4.0 1077
3 Ridmi de Silva 4.0 585
4 Aranya Bandusena 4.0 379
5 Chanul Edirisinghe 4.0 280
6 Sanuli Randila 4.0 202
7 Gabriel Rajeev 3.0 430
8 Sitheshi Kakulandara 3.0 310
9 Minuka Subasinghe 3.0 180
10 Adheekshana Ranushan 3.0 166
11 Elizabeth Ganesh 3.0 124
12 Navindu Wijewarden 3.0 63
13 Venuka Rahulan 3.0 4
14 Tharun Priyadharshan 3.0 -71
15 S. Saravanakayan 3.0 -79
16 Ruth Dias 2.0 367
17 Anishka Gamage 2.0 128
18 Sithuki Abeysinghe 2.0 22
19 Pramod Nanayakkara 2.0 -58
20 Pesandi Ranaweera 2.0 -87
21 Sanuli Samarasinghe 2.0 -169
22 Shalomika Saverus 2.0 -209
23 Shelana Jayawickrama 2.0 -230
24 Senoli 2.0 -433
25 Tianna K 2.0 -916
26 Liyenka Silva 1.0 -167
27 Azhar Hafeel 1.0 -347
28 Divahar A Kannudurai 1.0 -451
29 Thenula Rividunu 1.0 -857
31 Fathima Nahla Naleem 0.0 -75
32 Haajarah Ifthikar 0.0 -917